Náplň práce  

A. Výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémov žiakov

1. Vyhľadávanie a evidencia žiakov, u ktorých sa prejavujú:

 1. výchovné ťažkosti a poruchy správania,
 2. ťažkosti a poruchy v učení,
 3. viditeľné a skryté zdravotné postihnutia,
 4. sociálne problémy.

2. Riešenie týchto problémov:

 1. pedagogická osveta a výmena informácií medzi výchovným poradcom a učiteľmi školy,
 2. individuálna konzultačná práca s rodičmi žiakov, ktorí majú vývinové, prospechové a iné problémy,
 3. poradenstvo pri uvedených ťažkostiach a problémoch, spoločné hľadanie optimálnych riešení,
 4. spolupráca s vedením školy a triednymi učiteľmi pri riešení problémových prípadov ; zabezpečenie riešenia vypuklejších problémov so sociálnymi kurátormi, miestnym úradom a príslušníkmi polície,
 5. spolupráca s Pedagogicko-psychologickou poradňou Hrobákova resp.s ďalšími poradňami a psychológmi podľa výberu rodičov,
 6. koordinácia práce triednych učiteľov v oblasti vyhľadávania problémových žiakov a spolupráca pri získavaní súhlasu rodičov na psychologické vyšetrenie
 7. zabezpečenie písomnej dokumentácie potrebnej k odoslaniu na PPP od rodičov a triednych učiteľov, sprostredkovanie priameho kontaktu so psychológom, PPP a pedopsychiatrom,
 8. sledovanie vývinu žiakov, pomoc pri realizácii psychológmi odporúčaných vplyvov a postupov ako v školskom, tak aj v domácom prostredí,
 9. na návrh PPP zabezpečiť všetky potrebné materiály a písomnosti nevyhnutné pre prestup žiakov na iné školské zariadenia resp. ich preradenie do špeciálnych tried a škôl.

3. Poradenská práca s učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy:

 1. pravidelné prenášanie poznatkov v oblasti výchovného poradenstva získaných na stretnutiach výchovných poradcov, z nových výskumov publikovaných v odbornej literatúre, na pracovných poradách a v každodennom styku s kolegami,
 2. doplňovanie knižnice o novinky pedagogicko-psychologickej literatúry a propagácia ich využívania pri práci so žiakmi s výchovnými alebo vzdelávacími problémami a ich rodičmi.

4. Poradenstvo pri ďalšom rozvíjaní nadania, tvorivosti a talentu ostatných žiakov:

 1. úzka spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi,
 2. sledovanie zapájania sa nadaných detí do súťaží.

B. Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesionálnej orientácie žiakov

1. Spolupráca s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi a rodičmi

 • pri výchove žiakov k správnemu sebavedomiu a usmerňovaní k voľbe vhodného povolania,
 • pri oboznamovaní sa žiakov s povolaniami od 5.ročníka,
 • individuálnou poradenskou a konzultačnou činnosťou oboznamuje žiakov a rodičov s aktuálnymi zmenami v oblasti profesionálnej orientácie,
 • formou psychologických testov k voľbe povolania resp. zabezpečením ich realizácie pomáha pri rozhodovaní pri výbere vhodnej strednej školy,
 • vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracúva podklady a prehľady o profesionálnej orientácii žiakov,
 • poskytuje pravidelný servis informácií a zabezpečuje prenos informácií zo stretnutí výchovných poradcov, zo stredných škôl a rôznych inštitúcií,
 • pripravuje podklady a realizuje kompletizáciu vstupných dokladov žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ,
 • zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškami danými termínmi a sleduje ich včasné odoslanie na stredné školy,
 • v prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka a zabezpečení odoslania novej prihlášky na školu, kde je možnosť prijatia,
 • kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov a na požiadanie riaditeľa školy o nich informuje pedagogickú radu a predkladá na príslušné orgány,
 • za svoju prácu zodpovedá riaditeľovi školy.

2. Spolupráca so špecializačným tímom školy

Výchovný poradca zabezpečuje koordináciu práce členov špeciálneho tímu odborníkov, dbá o jednotné pôsobenie všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na výchove žiaka, sleduje spoluprácu s rodičmi, snaží sa o rozširovanie informovanosti rodičovskej verejnosti o možnostiach spolupráce s odbornými pracovníkmi. Prenáša všetky nové poznatky z danej problematiky do pedagogického zboru a medzi rodičov.